Yeni Özelge ve Sirküler İnternet Ortamında Yayımlanacak…

Mükelleflere verilecek  izahatın yöntemi konusunda kapsamlı bir değişikliğe gidilmiştir.Bu çerçevede,Gelir İdaresi Başkanlığına,istenecek izahatı özelge ile cevaplandırma veya aynı durumda olan tüm mükellefler bakımından uygulamaya yön vermek ve açıklık getirmek üzere sirküler yayımlayabilme imkanı getirilmekte,ayrıca özelge ve sirküler oluşturulmasına ilişkin temel usul ve esaslar geniş bir şekilde belirlenmektedir.

Bu çerçevede özelge ve sirkülerin Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde kurulacak bir komisyon tarafından oluşturulması ve oluşturulan özelge ve sirkülerin internet ortamında yayımlanması hüküm altına alınmaktadır.

Yürürlülük Tarihi : 01/08/2010

Vergi İncelemelerinde Uyulacak Esaslar Değişti…

Vergi Usul Kanunun 140. maddesinde yapılan değişiklikle; Vergi incelemesine başlanmasının tutanağa bağlanarak bir örneğinin incelenen mükellefe verilmesi sağlanmış,inceleme elemanlarının kararname,tüzük,yönetmelik,genel tebliğ ve sirkülere uymaları sağlanmıştır.

İncelemelerin;tam incelemelerde en fazla bir yıl , sınırlı incelemelerde ise en fazla altı ayda bitirilmesi,bu sürelerde bitirilmeyen incelemeler için altı ayı geçmeyecek şekilde sürelerin belirli bir prosedür çercevesinde uzatabilmesi sağlanmış olup , inceleme elemanları tarafından yazılan raporların,oluşturulacak rapor değerlendirme komisyonları tarafından okunması zorunluluğu getirilmiştir.

Yürürlülük Tarihi : 01 / 01 / 2011

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark