Hizmetlerimiz/Services

3568 Sayılı Meslek Yasası ve Diğer Mevzuat Kapsamında Sunduğumuz

Başlıca Hizmetlerimiz

1. Tam Tasdik Hizmetleri:

Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri için verdiğimiz “Tam Tasdik” hizmeti, Maliye Bakanlığı tarafından yapılabilecek bir incelemede ortaya çıkabilecek riskleri asgariye indirmeye yöneliktir. Bu hizmet, olası bir vergi incelemesi riskini azaltmasının yanı sıra hatalı uygulamaların önceden tespit edilmesi ve düzeltilmesine olanak sağlamaktadır.

Ayrıca, denetim çalışmaları sırasında tespit edilen her türlü (eksiklik, aksaklık ve uyarı niteliğindeki) bilgilerle firma yönetiminin dikkatine sunulan hususlar, firma yönetiminin denetim fonksiyonunu güçlendirirken, vergi planlamasında kullanılacak unsurların firma yönetimiyle paylaşılarak değerlendirilmesi, doğru ve hatasız bir vergi beyanında bulunmayı ve yönetimin çeşitli boyutlarda önlem almasını ve yönetim etkinliğinin güçlendirilmesini sağlayacaktır.

2. KDV İadesi Tasdik Hizmetleri:

KDV iadesinin kapsamı her geçen gün genişlemekte ve sistemi de bir o kadar karmaşık hale gelmiş bulunmaktadır. İlgili firmalar için önemli bir finansman kaynağı olan KDV iadesinin YMM tasdik raporu ile nakden veya mahsuben alınması firmalar tarafından tercih edilmektedir. İhracat işlemleri ve indirimli oranlı KDV uygulamalarından dolayı indirim yolu ile giderilemeyen Katma Değer Vergisinin ilgili tebliğlere göre incelenerek rapora bağlanması ve mükellefe iade veya kamu borçlarına mahsup edilmesinin sağlanması konusunda Tasdik raporunun düzenlenmesi, iadenin mahsuben veya nakden alınması ve teminatların çözülmesi, şirketimizin sunduğu hizmetler sonucu idari süreç hızlandırılmak suretiyle şirketlere avantaj sağlamaktadır.

3. Diğer Tasdik Hizmetlerimiz:

3568 sayılı kanun kapsamında ve diğer mevzuat kapsamında yasaların öngördüğü diğer tüm tasdik (raporları) işlemleri.

4. Denetim, Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri:

Yürürlükteki yasalara, genel kabul görmüş muhasebe standartları ve ilkelerine, modern işletmecilik anlayışı ve karlılık prensibine göre işletmelerin denetlenmesi ile başta vergi planlaması olmak üzere tüm mali ve finansal konularda vermekte olduğumuz danışmanlık hizmetleri sonucu işletmelerin kurumsal yapılarına katkı sağlanmaktadır.

Danışmanlık hizmetlerimizin kapsamı özetle aşağıdaki gibidir;

  • Mali Hukuk
  • Ticaret Hukuku
  • Dış Ticaret (İthalat-İhracat-Kambiyo)
  • Sosyal Güvenlik
  • Muhasebe Sistemlerinin Kurulması
  • Yönetim Organizasyonu

NOT: Yeminli Mali Müşavirlik hizmetlerine ilişkin asgari ücret tarifesi her yıl Maliye Bakanlığı’nca Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmekte olup, YMM asgari ücret tarifesine aşağıdaki linkden ulaşılabilir.

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark