Yeni Asgari Ücret Belirlendi

Kısa Kısa…

Torba Yasa’da Sona Gelindi…

Kısa Kısa…

Torba Yasa’da Sona Gelindi… ( 2011/01 )

Kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen  “bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması” nı öngören yasa tasarısı, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi tamamlandı ve TBMM ne gönderildi. 25 Ocak 2011 tarihinde TBMM de görüşülecek tasarının, en 2011 Şubat ayının ilk haftasında yasalaşması bekleniliyor. Düzenlemenin en önemli kısmı; 31.12.2010 tarihine kadar ödenmemiş vergilerin yeniden yapılandırılması ile 2006, 2007, 2008 ve 2009 yıllarını kapsayan matrah artışı getirilmesidir.

Yeni Asgari Ücret Belirlend … ( 2011/01 )

Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2011 yılının ilk altı ayı için (01.01.2011 – 30.06.2011) 16 yaşından büyükler için uygulanacak asgari (brüt) ücret aylık 796,50 TL, günlük 26,55 TL., 2011 yılının ikinci altı ayı için (01.07.2011 – 31.12.2011) aylık 837,00 TL., günlük 27,90 TL. olarak tespit edilmiştir.

Gecikme Zammı ve Tecil Faiz Oranı İndirildi…

Kamu alacaklarına uygulanan gecikme zammı,19 Ekim 2010 tarihinden geçerli olmak üzere aylık %1,95 ‘ten aylık %1,40 ‘a indirildi.21 Ekim 2010 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık  % 19 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı ise, yıllık % 12 ‘ ye indirildi.

Vergi Borcu Olanların Yurt Dışı Çıkış Yasağı Kalktı

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,yurtdışı çıkış yasağına ilişkin tahditlerin,yazılı ortamda bildirime gerek kalmaksızın İçişleri Bakanlığı kayıtlarından re’sen kaldırılacağını açıkladı.

Referandumda kabul edilen Anayasa değişikliği ile yurt dışına çıkma hürriyetinin sadece hakim kararıyla sınırlandırılabileceğinin hüküm altına alınmasının ardından,Maliye Bakanlığı da uygulamaya dönük adımlar attı.

Uygulama,Anayasa değişikliğinin halk oylaması ile kabul edildiği ve 23 Eylül 2 010 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.

Bu itibarla,vergi dairelerince 23 Eylül 2010 tarihinden itibaren amme borçluları hakkında 6183 sayılı Kanunun 36/A maddesi gereğince yurt dışı çıkış tahdidi tatbik edilmeyecektir.Anılan tarihten önce amme borçluları hakkında vergi dairelerinin\mal müdürlüklerinin talepleri üzerine 6183 Sayılı Kanun gereğince uyğulanmış olan yurt dışı çıkış tahditlerinin ise vergi daireleri / mal müdürlüklerince yazılı ortamda bildirime gerek kalmaksızın Maliye Bakanlığının kayıtlarından re’sen kaldırılacaktır.

Yeni Özelge ve Sirküler İnternet Ortamında Yayımlanacak…

Mükelleflere verilecek  izahatın yöntemi konusunda kapsamlı bir değişikliğe gidilmiştir.Bu çerçevede,Gelir İdaresi Başkanlığına,istenecek izahatı özelge ile cevaplandırma veya aynı durumda olan tüm mükellefler bakımından uygulamaya yön vermek ve açıklık getirmek üzere sirküler yayımlayabilme imkanı getirilmekte,ayrıca özelge ve sirküler oluşturulmasına ilişkin temel usul ve esaslar geniş bir şekilde belirlenmektedir.

Bu çerçevede özelge ve sirkülerin Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde kurulacak bir komisyon tarafından oluşturulması ve oluşturulan özelge ve sirkülerin internet ortamında yayımlanması hüküm altına alınmaktadır.

Yürürlülük Tarihi : 01/08/2010

Vergi İncelemelerinde Uyulacak Esaslar Değişti…

Vergi Usul Kanunun 140. maddesinde yapılan değişiklikle; Vergi incelemesine başlanmasının tutanağa bağlanarak bir örneğinin incelenen mükellefe verilmesi sağlanmış,inceleme elemanlarının kararname,tüzük,yönetmelik,genel tebliğ ve sirkülere uymaları sağlanmıştır.

İncelemelerin;tam incelemelerde en fazla bir yıl , sınırlı incelemelerde ise en fazla altı ayda bitirilmesi,bu sürelerde bitirilmeyen incelemeler için altı ayı geçmeyecek şekilde sürelerin belirli bir prosedür çercevesinde uzatabilmesi sağlanmış olup , inceleme elemanları tarafından yazılan raporların,oluşturulacak rapor değerlendirme komisyonları tarafından okunması zorunluluğu getirilmiştir.

Yürürlülük Tarihi : 01 / 01 / 2011

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark